pro.fit - prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky:

názov:
pro.fit štúdio
adresa:
ul. 29. augusta 36A, 811 09 Bratislava (ďalej aj „prevádzka“)

Prevádzkovateľ:

obchodné meno:
pro.fit štúdio s.r.o.
sídlo:
Jantárová 46, 851 10 Bratislava
IČO:
47 349 140

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 91226/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

telefón:
+421 919 378 793
e-mail:
info@profit-studio.sk

Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, a to najmä služby skupinových cvičení pod vedením certifikovaných inštruktorov.

Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity môže prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby klientovi.

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov prevádzky v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné osvetlenie (denné oknami, umelé žiarivkami). Osvetlenie zodpovedá zrakovým nárokom na vykonávané činnosti. Výmena vzduchu v prevádzkovaných priestoroch je zabezpečená prirodzeným spôsobom otvárateľnými oknami a centrálnym vzduchotechnickým systémom. V zimnom období sú priestory vykurované centrálne vzduchotechnikou. Klienti majú k dispozícií zariadenia na osobnú hygienu (šatne, sprchy a WC) delené podľa pohlavia. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

V prevádzke je umiestnená lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa. V priestoroch prevádzky je zakázané fajčiť.

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. V prevádzke sa upratuje a vetrá denne, a to pred začatím alebo po skončení prevádzkových hodín a priebežne podľa potreby. Denné upratovanie prevádzky zahŕňa vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch, čistenie a dezinfekciu spŕch, umývadiel a WC, čistenie a dezinfekciu šatní, vynášanie komunálneho odpadu, vetranie priestorov prevádzky.

Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov

Dezinfekčné prípravky sa používajú v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie uvedeného na prípravku. Dezinfekčné prípravky sa pravidelne dopĺňajú, pričom sa neprekračuje ich doba exspirácie. Dodržiava sa doba pôsobenia uvedená na dezinfekčných prípravkoch.

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sú po každom zákazníkovi umyté a dezinfikované prípravkom na to určeným.

Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien

Osvetľovacie telesá a okná sa umývajú 1x za štvrťrok.

V Bratislave dňa 23.10.2013
© 2013 pro.fit studio